A tao törvény előírása alapján egy felmerült költség mindig értékelésre kerül aszerint, hogy összefüggésben van-e a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel vagy sem. Amennyiben nem, úgy meg kell növelni az összegével az adózás előtti eredményt, mert nem elismert költség.

A tao törvény 3. számú melléklete felsorol olyan kiadásokat, amelyek nem elismert költségek és olyanokat is, amelyek egyértelműen elismert költségek. A felsorolás azonban nem teljes körű. Az egyes kiadások vizsgálatakor az összes körülmény figyelembe vételével dönthető el, hogy meg kell-e növelni az adóalapot az adott tétellel vagy sem.

Példa egy felmerült költség értékelésére

Amikor a cégvezető elutazik külföldre egy szakmai konferenciára és tegyük fel, magával viszi a házastársa testvérét tolmácsolni, akkor a tolmács utazási költsége elismert költség lesz. Amennyiben nem tolmácsolás az utazás célja, hanem városnézés, a rá elszámolt kiadás nem lesz elismert költség, az összegével meg kell növelni az adóalapot.

Ha a házastárs testvére a cég részére megtéríti a felmerült kiadásokat, akkor ez bevételt jelent a cégnek.  Ezzel az elszámolt ráfordítás már elismertnek tekinthető.

Azoknál a költségeknél, amelyeket a 3. számú melléklet B) fejezete tartalmaz, nem szükséges bizonyítani, hogy elismert költségek. Amelyeket az A) fejezet sorol fel, azok főszabályként nem elismert költségek.

Nem elismert, felmerült költség vizsgálata

Az el nem ismert, nevesített költségek között vannak olyanok, amelyeknél van arra lehetőség, hogy a társaság bizonyítását a NAV elfogadja. Így lehetséges, hogy mentesüljenek az adóalap-növelés alól.

Ezek a lehetőségek fennállnak a hiány miatt elszámolt ráfordításnál, ha vizsgálható, hogy megfelelő gondosság mellett is felmerült volna-e a költség, vagy mérsékelhető lett volna-e a hiány. Például ha egy romlandó áruból nem raktároznak a keresletet meghaladó mennyiséget. A lehetőség érvényesíthető a tárgyi eszközök selejtezése dokumentálásának előírásaival is. A támogatásoknál érdemes beszerezni a kedvezményezett nyilatkozatát.

Elismert költségek 2021-es változásai

Az elismert költségekhez 2021-es évben új kiegészítések kerültek be a törvénybe.

A 2021. május 1. után nyújtott támogatásoknál elismert a ráfordítás, ha egy közfeladatot ellátó közérdekű alapítványnak alapítóként, csatlakozóként nyújtják. Akkor is, ha harmadik személy a juttató, de a juttatást az alapító, csatlakozó sajátjának ismeri el. Itt nyilatkozatra sincs szükség az adóalap-növelés alóli mentesüléshez.

Június 10-től a felsőoktatási támogatási megállapodás alapján a felsőoktatási intézmény fenntartójának adott támogatás is elismert támogatás. Július 13-tól elismert ráfordítás a Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet vagy a szervezetet kezelő vagyonkezelő alapítvány finanszírozási, működési költségeire visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás.

2022. január 1-től az emberi erővel hajtott vagy maximum 300W teljesítményű elektromos motorral segített kerékpár vásárlása és annak használatba adása, fenntartása, üzemeltetése is elismert költség, ráfordítás. Ennek feltétele, hogy azt munkaviszonyban álló magánszemélynek, vezető tisztségviselőnek, személyesen közreműködő tagnak, vagy a vállalkozás nyugdíjasának, illetve ezek közeli hozzátartozójának adják át.