Az alultőkésítési szabályt akkor kell alkalmazni egy vállalkozás esetében, amikor nem áll rendelkezésre elegendő forrás a gazdálkodás viteléhez, és ezért a saját tőkéhez képest jelentős külső forrásra is szükség van.

Az alultőkésítési szabály egy társasági adóalapot növelő tétel, célja, hogy adófizetés megkerülését akadályozza meg.

Adó helyett kamatfizetés

Egy olyan vállalkozásnál, ahol a finanszírozást jellemzően külső forrásból oldják meg a belső források helyett, túlzott mértékű kamatráfordítás jelentkezhet. Ezzel csökken a társasági adó alapja és a megfizetendő társasági adó is.

Ezért az alultőkésítési szabály kimondja, hogy az adóévben ráfordításként, vagy eszköz bekerülési értékeként elszámolt kamat arányos részével növelendő az adózás előtti eredmény, ha az adózó kötelezettségeinek adóévi napi átlagos állománya nagyobb, mint a saját tőke adóévi napi átlagos állományának a 3szorosa.

Az alultőkésítési szabály célja

Az adóalap-növeléssel a rejtett osztalék kifizetést szeretnék megakadályozni. Ha ilyen ok miatt növelni kell az adó alapját, akkor egész biztos, hogy a rendelkezésre álló saját forrásokat jelentős mértékben meghaladják a külső források. Ilyenkor jelentős kamatjövedelem kerül kifizetésre. A saját tőkéhez mért túl magas arányú idegen forrás miatt kifizetett kamatköltség arányos részével meg kell növelni a társasági adó alapját. A tulajdonosok ugyanis egy veszteséges társaságnál az általuk adott kölcsön révén a kamattal rejtett osztalékhoz jutnak.

Számítási szabályok

A kamat és a saját tőke kiszámításához a társasági adó törvény részletes leírást ad.

Figyelembe veendő kötelezettségek a számításnál:

  • kapott kölcsön (nem pénzügyi intézménytől kapott kölcsön),
  • zárt körben forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír miatt fennálló tartozás és váltótartozás,
  • más, a mérlegben kimutatott kölcsönnek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak, vagy váltótartozásnak nem minősülő kötelezettség, amelyre az adózó az eredmény terhére kamatot számol el,
  • más, a mérlegben kimutatott kölcsönnek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak, vagy váltótartozásnak nem minősülő kötelezettség, amelyre tekintettel az adózó csökkenti az adózás előtti eredményét, például az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő adózók kötvénye, egyéb kamatozó részvénye kapcsán. Ezek közül azon ügyleteket kell figyelembe venni, amelyeknél az adózó a szokásos piaci ártól való eltéréssel csökkenti az adózás előtti eredményét. A kapott kölcsönt a kapcsolt feleknél az első csoportba tartozóan kell figyelembe venni.

Az első két esetben a kötelezettséggé minősítésnél nem szempont, hogy kamatfizetés történik-e vagy sem.

Saját tőke számítása

A saját tőke a jegyzett tőke, a tőketartalék, az eredménytartalék és a lekötött tartalék éves napi átlagos állománya.

Az adóalap növelő tétel

Az adóalapot növelő tételt a következő képlettel kell kiszámolni az alultőkésítési szabály alkalmazásakor:

(kamat + a tao trv. 18. §-a alapján számított csökkentő tétel) x (kötelezettségek – saját tőke 3x-osa) / kötelezettségek