A vállalkozó eldöntheti, hogy egy támogatást, pl. egy hipakedvezményt de minimis vagy átmeneti támogatásnak minősít. Milyen szempontok, feltételek, követelmények mentén hozhatja meg a döntését a vállalkozó a minősítés során?

Mi minősíthető de minimis támogatásnak?

De minimis azaz csekély összegű támogatásnak minősülnek azok az állami forrásból nyújtott támogatások, amelyeknél jogszabály mondja ki, hogy de minimis támogatásnak tekintendőek. Bármilyen forrásból is érkezzen a támogatás, a támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 ezer eurónak megfelelő forintösszeget. Közúti szállításnál 100 ezer eurónak megfelelő forintösszeg a korlát. Az összeget az adott év és az elmúlt két év vonatkozásában kell értékelnie a vállalkozásnak.

A közösségi jog szerint vállalkozásnak minősül bármelyik szervezet, amely egy projekt kapcsán, eredményeként gazdasági tevékenységet végez.

Nyilatkozat a vállalkozás részéről

A pályázó vállalkozásnak nyilatkoznia kell arról, hogy a csekély összegű támogatás tartalma nem haladja meg az adott évben és az azt megelőző két évben a fent említett összegeket. A nyilatkozatot a korábban támogatást nyújtó szervek tájékoztatása alapján kell megtenni. A támogatást nyújtó szerv tehát tájékoztatja a vállalkozást a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről. Arról is tájékoztatja, hogy a támogatás de minimisnek minősül. A kedvezményezettnek minden, a támogatáshoz kapcsolódó iratot meg kell őriznie az odaítélést követő 10 évig, és a támogatást nyújtó felhívására be kell mutatnia azokat.

De minimis támogatás halmozása

A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható korlátlanul állami támogatással. A támogatás az ilyen jellegű halmozódással nem érhet el olyan intenzitást, amely meghaladná a támogatási intenzitás rendeletben vagy EB határozatban megadott mértékét.

Milyen ágazatban nem nyújtható a csekély összegű támogatás?

Csekély összegű támogatás valamennyi ágazatban nyújtható, de vannak kivételek. Nem nyújtható harmadik országokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására, vagy import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatáshoz.

Átmeneti támogatás

Átmeneti támogatással kapcsolatban a következőt lehet alapul venni: átmeneti támogatás nyújtható a covid-19 járvánnyal összefüggésben való támogatás céljából, amely lehet vissza nem térítendő támogatás, hitel és tőke.

Átmeneti támogatásban részesülhet a vállalkozás, amely 2019 december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. Ezen túl átmeneti támogatás nyújtható azon mikro- és kisvállalkozások részére, amelyek nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősültek 2019. december 31-én, de a támogatási döntés időpontjában nem áll az uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011 kormányrendelet 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, és a rendelet 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

Támogatástartalom mértéke az átmeneti támogatásoknál

Az átmeneti támogatás támogatástartalma vállalkozásonként, – a kapcsolt vállalkozásokat is figyelembe véve-, nem haladhatja meg az 1,8 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásnál a határ 225 ezer euro. Halászati- és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozások esetén 270 ezer euro.

Amennyiben az átmeneti támogatás mellett a kedvezményezett vállalkozás a kormányrendelet 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott de minimis támogatásban is részesült, akkor az igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti az átmeneti támogatás szerinti legmagasabb mértéket. Ez alapján tehát a keretet nem csökkenti az általános, a mezőgazdasági és a halászati csekély összegű támogatásként igénybe vett támogatások összege.