A felmondás kezdeményezése történhet a dolgozó részéről is. Határozatlan időtartamú munkaviszony esetében indokolnia sem kell, azonban írásba kell foglalnia és közölnie kell a munkáltatói jogkört gyakorló szervvel vagy személlyel. A gyakorlat szerint általában a HR/munkaügyi osztálynál teszi meg a bejelentést a dolgozó. A felmondás akár postai úton is közölhető, tértivevényes levélen keresztül. Határozott idejű munkaszerződés felmondását indokolnia kell, de csak olyan indok jöhet szóba, amely a dolgozó számára lehetetlenné teszi a munkaviszony fenntartását.

Felmondási idő

A felmondási idő alapesetben 30 nap. Ennek időtartamát munkában kell töltenie a dolgozónak, de ettől a munkáltató eltekinthet, és felmentheti a dolgozót a munkavégzés alól. Amennyiben a munkaszerződés a 30 napnál hosszabb felmondási időt ír elő (maximum 6 hónap), azt kell letöltenie a munkavállalónak.

A Munka Törvénykönyve szerint lehet kötni egy olyan megállapodást is feleknek, amely kimondja, hogy a munkaviszony kezdetétől legfeljebb 1 év időtartamig nem lehet felmondással megszüntetni a munkaviszonyt. Ebben az esetben a dolgozó nem mondhat fel az adott időtartam végéig.

A felmondási időre kiadható a szabadság. Felmondási idő alatti keresőképtelenség nem hosszabbítja meg a felmondási idő tartamát.

Mentesülés a felmondási idő letöltése alól

Ha nem tudja teljes időben letölteni a munkavállaló a felmondási időt, akkor nincs más lehetősége, mint alkudozni a munkáltatóval, és kérni a hozzájárulását a munkavégzés alóli felmentéshez. Ilyenkor a kötetlen munkarend lehet a megoldás. Erre például akkor kerül sor, ha másik munkaviszony létesítése miatt mond fel a dolgozó, és a másik munkahelyen hamarabb kell kezdenie, mint ahogyan letelne a felmondási idő. Nem javasolt beteget jelenteni és úgy elkezdeni a másik munkáltatónál a munkát, mert jogellenes munkaviszony-megszüntetésnek minősítheti a bíróság, és ekkor mentesül a munkáltató a felmondási időre járó távolléti díj megfizetése alól, valamint még kártérítést is kérhet.

Munkakörátadás

A megkezdett feladatokat, iratokat, ügyeket át kell adni másik munkavállaló részére, és meg kell, hogy történjen az elszámolás, ami a munkáltatótól átvett eszközök visszaadását jelenti, ide értve a pénzzel való elszámolást is. Tájékoztatást kell adnia a teljesítési határidőkről, és minden egyéb fontos körülményről/tényről, ami összefügg a munkakörével. Az átadott ügyek vitelére azonban nem köteles betanítania az utódját.

Végkielégítés nem jár a dolgozó felmondása esetén.

Azonnali hatályú felmondás a dolgozó részéről

Amennyiben a munkáltató szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszegi a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségeit, a dolgozó azonnali felmondással is élhet. Ezt is alaposan meg kell indokolnia a dolgozónak, például ha nem kapott bért, vagy a foglalkoztatási kötelezettségét nem teljesíti már hosszabb ideje a munkáltató. Az ilyen okról való tudomásszerzést követően 15 napon belül, de maximum az ok bekövetkeztétől számított 1 éven belül lehet azonnali hatályú felmondással élni.