A próbaidő alatt a munkáltató és a munkavállaló kipróbálhatják egymást, és eldönthetik, hogy szeretnének-e a továbbiakban is együttműködni.

Próbaidő kikötése

Munkaviszony létesítésekor nem kötelező próbaidőt kikötni. Ha a felek szeretnének, jogszerűen csak munkaszerződésben tehetik meg, és maximum három hónapos időre. Amennyiben nem foglalták írásba a felek a munkaszerződést, nem köthettek ki próbaidőt sem. Az ilyen szerződés ugyanis érvénytelen. Három hónapnál rövidebb próbaidő kikötése esetén egy alkalommal hosszabbíthatnak a felek, azonban a teljes időszak így sem haladhatja meg a három hónapot. A módosításhoz munkaszerződés módosításra van szükség.

A kollektív szerződés hat hónap próbaidőt is előírhat, de mindig rendelkezni kell róla külön a munkaszerződésben is.

Próbaidő határozott idejű munkaszerződésnél

Határozott idejű munkaviszony esetén is lehetőség van próbaidő kikötésére. Az arányosság elve alapján az Mt. korlátozza a rövidebb tartamú, határozott idejű munkaviszonyokban kiköthető próbaidő hosszát. A maximum 12 hónapra létesített munkaviszonynál az időszak hosszát az arányosság elve alapján kell meghatározni. Ha a felek határozott időre létesítik a munkaviszonyt, akkor a három hónapos próbaidő csak legalább egy évre szóló munkaviszonynál köthető ki. Ennél rövidebb munkaviszonynál arányosítani szükséges a időtartamát.

Ha a kollektív szerződés megengedi a 6 hónapot, akkor ezt a 6 hónapot lehet arányosítani. Az arányosításnál a fél napot elérő töredéknap már egész munkanapnak számít.

Amennyiben a határozott idejű munkaviszonyt hosszabbítják, vagy megszűnését követő hat hónapon belül újralétesítik azonos vagy hasonló munkakörben, nem köthető ki további próbaidő.

Azonnali hatályú felmondás

Próbaidő alatt a felek indoklás nélkül, azonnali hatályú felmondással megszüntethetik a munkaviszonyt. Ezt írásban tehetik meg. A felmondásból ki kell tűnni, hogy az azonnali hatályú megszüntetést kívánja alkalmazni az aláírója. Indokolni nem szükséges. Figyelni kell arra, hogy amennyiben mégis megteszik, a nyilatkozattevő félnek bizonyítania kell az indoklásként használt tény valóságát.

Mikor kell indokolni a próbaidő alatti felmondást?

Az indoklás nélküli megszüntető jognyilatkozatot egyes esetekben meg kell indokolni. Akkor kérhető indoklás a munkáltatótól, ha a munkavállaló úgy gondolja, hogy az elbocsátásának mögöttes indoka az EU-s érintett irányelvek által biztosított egyes munkavállalói jogok gyakorlása volt (pl. gondozói, apasági, szülői szabadság). Ilyen esetben a felmondás közlésétől számított 15 napon belül kell kérnie írásban, hogy a munkáltató indokolja a megszüntetést. Az indoklás közlésére 15 napja van a munkáltatónak. A munkavállaló az indoklás kézhezvételétől számítva 30 napig indíthat keresetet az illetékes törvényszéknél a nyilatkozattal szemben.

Amennyiben elmulasztja az indoklást a munkáltató, akkor a rá irányadó 15 napos határidő lejártától számítandó a 30 nap. Ha ezt elmulasztja a munkavállaló, akkor igazolási kérelemmel élhet. Az igény 6 hónapon túl nem érvényesíthető. A bíróság megvizsgálja, hogy az indoklás megfelel-e a világosság, valószerűség, okszerűség követelményeinek. A bizonyítási teher a munkáltatón van.

Felmondás alóli védelem

Próbaidő alatt nem illeti meg a munkavállalót semmilyen korlátozás, védelem, azaz keresőképtelenség, várandósság alatt is megszüntethető a munkaviszony azonnali felmondással. Azonban a jogokat és kötelezettségeket mindig rendeltetésüknek megfelelően kell alkalmazni, tehát ha a felmondás oka a várandósság volt, akkor a munkáltató megsértette a diszkrimináció tilalmát.

A próbaidő időtartam, nem határidő

A próbaidő utolsó napjáig lehet közölni az azonnali hatályú felmondást a másik féllel. Már egy nap késés is a nyilatkozat jogellenességét eredményezi. Nem határidőről, hanem időtartamról van szó, tehát nem vonatkozik rá a határidő-számítás szabályainak nagy része.

Nem hivatkozhat arra a megszüntető fél, hogy a határidő hétvégén/munkaszüneti napon jár le, ezért következő munkanapon is megteheti a jognyilatkozatot.

Ez akkor jelenthet igazán problémát, ha a próbaidő végén a munkavállaló keresőképtelenné válik. Ilyenkor kicsit nehézkes a jognyilatkozat közlése. Erre megoldás, hogy az Mt. szerint az időszak alatti azonnali hatályú felmondás időben közöltnek minősül, ha a próbaidő utolsó napján postázzák az erre vonatkozó nyilatkozatot.