Késedelmi pótlék fizetendő az adóhatóság részére, amikor az adózó a fizetési határidőig nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, vagy amikor egy költségvetési támogatást igénybe vesz az esedékességi idő előtt.

Mikor fizetendő késedelmi pótlék?

Késedelmes fizetés esetén az esedékesség napját követő naptól az adó megfizetésének napjáig kell késedelmi pótlékot fizetni. Költségvetési támogatás esedékesség előtti igénybevétele esetén a támogatás kiutalásának napjától az esedékességet megelőző napig kell késedelmi pótlékot fizetni. Kivétel, ha jogügylet felbontása vagy az eredeti állapot helyreállításával való megszüntetése, esetleg vagyonszerzés hiánya miatt törlik az illetékfizetési kötelezettséget.

A késedelmi pótlék számítása

A számítás alapelve a napi pótlékolás.

A késedelmi pótlékot a 2019. január 1. után esedékessé vált tartozásoknál a következők szerint kell számolni: minden naptári nap után a hátralék fennállásának napján érvényes jegybanki alapkamat 5 %ponttal növelt mértékének 365-öd része.

A fenti nap előtt esedékessé vált tartozások esetén a hátralék fennállásának napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része a napi pótlék.

A napi pótlék összegét az adóhatóság három tizedes jegy pontossággal, kerekítés nélkül, a további tizedesjegyek levágásával állapítja meg.

Nettó módon történő számítás

A számítás nettó módon történik, a NAV a pótlék alapjának megállapításához figyelembe vesz az adószámlán könyvelt minden tételt, a tartozások összegét csökkenti az esedékesség időpontjában meglévő esetleges más adóban fennálló túlfizetés összegével.

Egyes adónemek kimaradnak a nettózásból. A késedelmi pótlék kimarad, mert ez után további késedelmi pótlék már nem kerül felszámításra. A vámszakmai adónemek is kimaradnak, mert ezek esetén a NAV egyedileg állapítja meg a késedelmi pótlékot.

Az is előfordul, hogy nem egy egész adónemet, hanem azon belül csak egyes tételeket nem vesz figyelembe a NAV a nettózáskor. Ilyenek a fizetési könnyítéssel érintett tartozások, a tartozások bírósági vagy adóhatósági felfüggesztései, és támogatási adónemeknél az átmeneti jóváírások sem veendők figyelembe.

Kerekítési szabályok

A késedelmi pótlékot forintban számolják fel. Magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál forintban, társaságoknál ezer forintra kerekítik, és figyelembe veszik az ötezer forintos minimum összeghatárt.

Általános esetben a NAV utólag, a megelőző év vonatkozásában számítja fel a késedelmi pótlékot, és a tárgyévet követő év október végéig értesíti az adózót. Az értesítő mellé pótléklevezetést is küld.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók, vagy azok, akik önként választják az elektronikus kapcsolattartást, nem kapnak papíralapú értesítést. Ők KAÜ hozzáféréssel a NAV ügyfélportálán, „pótléklevezetés” menüpontban találják meg a szükséges információkat.

Az adózó „pótlékszámító” segédprogramot is használhat, amely egy adott kötelezettségre eső késedelmi pótlékot segít kiszámolni.