A kivaalanyiság a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló trv.-nek (Katv.) való megfelelés esetén jöhet létre. Teljesülnie kell létszám és bevételi korlátnak, amelyeknek megfelelően csak akkor választható a kivaalanyiság, ha az átlagos statisztikai létszám az adóévet megelőző évben nem haladja meg az 50 főt és a bevétel nem haladja meg a 3 milliárd forint összeget.

A létszámhatárt és a bevételi határt az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján kell figyelembe venni.

A kivaalanyiság megszüntetése az adózó kérésére

A kivaalanyiság megszüntetésekor az adózó az erről szóló választását december 1. és december 20. között jelenti be a NAV felé. A kivaalanyiság az év végéig áll fenn. A december 20. jogvesztő határidő, elmulasztása esetén nincs lehetőség igazolási kérelem előterjesztésére.

A megszűnés törvényi esetei

Az adózó döntési jogkörén kívül is megszűnhet a kiva alá tartozás, amennyiben a következő esetek valamelyikbe bekövetkezik:

  • túllépi a vállalkozás a bevételi értékhatárt

A kivaalanyiság megszűnik a 6 milliárd forintos bevételi értékhatár negyedév első napján történő meghaladásakor, a túllépést megelőző nappal.

  • létszámkorlát átlépése

A kiva alá tartozás megszűnik, ha létszámnövekedés révén az adóalany átlagos statisztikai létszáma átlépi a 100 főt. A megszűnés napja a létszámváltozás hónapjának utolsó napja.

Milyen teendők kapcsolódnak a kivaalanyiság megszűnéséhez

Más adónemre áttérés előtt meg kell vizsgálni a kivaalanyiság megszűnése miatti adókedvezményeket. Erre azért van szükség, mert a kiva adózás alatt az egyes tranzakciók adókezelése eltér a többi adónem alatti szabályoktól. A tao-ra áttérésnél a következő kérdéseket kell megvizsgálni:

  • korábbi évek veszteségének kezelése
  • osztalék kezelése
  • bejelentett részesedés kedvezményes adózása

Korábbi évek vesztesége

Amennyiben az adózó a tao alanya volt a kivára áttérés előtt, és a kivára áttérés előttről maradt még fel nem használt elhatárolt vesztesége, akkor a veszteség a Tao-trv. általános szabályai alapján felhasználható az áttérés után is.

A kiva adózás alatt keletkezett veszteség áttérést követő felhasználása azonban más szabályok alapján történik. A Katv. határozza meg az áttérési különbözet számítását. Az áttérési különbözet azon nyereség ill. veszteség, amely a kivaalanyiság időszakához kapcsolódik, és amelyre a kiva hatálya alatt adófizetési kötelezettség nem vonatkozott. Az áttérési különbözet összegét csökkenti a kivaalanyiság ideje alatt keletkezett, még nem fel nem használt elhatárolt veszteség összege.

Amennyiben pozitív az áttérési különbözet, akkor az adózó az eredménytartalék terhére ezzel az összeggel megegyező összegben lekötött tartalékot képezhet, vagy ennek hiányában az áttérési különbözetre eső tao-t megfizeti.

Amennyiben negatív az áttérési különbözet, akkor a különbözet a kivaalanyiság megszűnését követően a tao alanyiság létrejötte évét követő 5 éven belül elhatárolt veszteségként figyelembe vehető.

Mi történik az osztalékkal?

Az adóévben már jóváhagyott, fizetendő osztalék a Katv. alapján adóalapot képez. Amennyiben az osztalék jóváhagyására a kivás időszak lezárását követően kerül sor, akkor az osztalék már nem lesz a kiva alapja.  A tao alatt a fizetett osztalék nem része az adózás előtti eredménynek, nem minősül adózás előtti eredményt növelő tételnek, így a tao adózás alatt tao fizetési kötelezettség nem lesz a fizetendő osztalék után.

Bejelentett részesedés

Ha a kiva adózás alatt részesedést vásárol az adózó, amit a kiva adózás megszűnését követően kíván értékesíteni, akkor felmerül, hogy alkalmazhatóak-e a bejelentett részesedésre vonatkozó kedvezőbb szabályok.

A Tao-trv. alapján a bejelentett részesedés értékesítése akkor lehet adósemleges, ha az adózó a részesedést a szerzést követő 75 napon belül bejelentette a NAV-hoz, és a kivezetés előtt legalább 1 évig folyamatosan nyilvántartotta az eszközei között.

A részesedést bejelentését csak a tao időszak alatt teheti meg, a kivaalanyiság alatt szerzett részesedést nem jelentheti be a kivaalanyiság időszaka alatt. A részesedés bejelentése a tao alá történő áttérést követően, utólag nem lehetséges (hacsak nem a részesedés szerzése az áttérést megelőző 75 napon belül történt), így a kiva adózás alatt szerzett részesedésre nem lehet alkalmazni a bejelentett részesedésre vonatkozó, kedvezőbb tao szabályokat.