A követelés ajándékozása nem szokványos téma, hiszen nem gyakori, hogy ellentételezés nélkül adjanak át követelést a vállalkozások, azonban érdemes tisztában lenni azzal, hogy a követelések nem csak üzletszerűen cserélhetnek tulajdonost, hanem akár ingyenes átruházás útján is. Itt jegyezzük meg, hogy fő tevékenységként, rendszeres, üzletszerű módon csak pénzügyi intézmények adhatják-vehetik a követeléseket.

A követelés a könyvelésben

A könyvelés különféle előzmények után tartalmazhatja a követeléseket:

  • adásvételi, ajándékozási, vállalkozási, megbízási, bérleti stb. szerződések révén
  • jogszabályok, határozatok következményeként

Ahhoz, hogy állományba vehesse egy cég a követelést, szükséges, hogy a másik fél elfogadja, elismerje azt. Akkor elismert egy követelés, ha az adós nem kifogásolja meg az azt igazoló okmányt (pl. számla, megállapodás), és nem hoz fel semmilyen kifogást sem minőségi, sem mennyiségi szempontból. Érvényes még a követelés akkor is, ha érvényben lévő jogszabály vagy jogerős határozat támasztja alá.

Ajándékozás a Ptk. szerint

A tulajdonjog átruházása történhet ingyenesen is, azaz ellenérték nélkül. Ebben az esetben ajándékozási szerződésről beszélünk, amelynél az ajándékozó köteles átruházni a tulajdonjogot ingyenesen, a másik fél pedig köteles azt átvenni. Követelés ingyenes átadása esetén is az ajándékozási jogi szabályokat kell alkalmazni, hasonlóan ahhoz, mint amikor valamely jogot ellenérték nélkül ruháznak át.

Az ajándék követelés is visszakövetelhető

A Ptk. lehetővé teszi a követelés-ajándékozási szerződés megírását, ahol szintén az ajándékozási szerződésekre érvényes szabályokat kell alkalmazni.

Az ajándékba adott követelést visszakövetelheti az ajándékozó, ha olyan változás állt be a létfenntartási körülményeiben, hogy mégiscsak szüksége lett a korábban ingyen átadott követelésre. Figyelni kell arra, hogy a korábbi megajándékozott ne kerüljön hasonló veszélybe az ajándék követelés visszaszolgáltatása után.

Érdemes tisztában lenni azzal, hogy nem kell visszaadnia az ajándékot a megajándékozottnak, ha az előbb említett helyzetet kompenzálandó, járadék vagy természetbeni tartás útján lehetővé teszi, hogy az ajándékozó elkerülje az őt ellehetetlenítő helyzetet.

Egyéb esetei a visszakövetelhetőségnek:

  • ha az ajándékozó súlyos jogsértést követ el az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására,
  • ha az a feltevés, amely miatt történt korábban a követelés ajándékozása, később meghiúsult.

Az ajándékozás megtagadható, a szerződés megkötése után is

Az ajándékozást (követelés ajándékozását) megtagadhatja az ajándékozó, ha a szerződés megkötése után bizonyítottan olyan változás történt a megajándékozottal fennálló kapcsolatában, hogy többé nem várható el a szerződés teljesítése.