A mikrogazdálkodói beszámoló alapját képező mikrogazdálkodói számlatükör változását hozta a 2016-os év. Változtak az eredménykategóriák, megszűntek a rendkívüli bevételek és ráfordítások, megszűnt a szokásos vállalkozási eredmény, mivel nincs már rendkívüli eredmény. A mérleg szerinti eredmény is megszűnt, így módosult a sajáttőke-szerkezet is a mérlegben. A mérleg szerinti eredmény helyére került az adózott eredmény.

A 2015. december végén kihirdetett kormányrendelet, amely a számviteli trv-hez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletet módosította, változtatta a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló szabályait is. Első ízben a 2016-os évről készült mikrogazdálkodói beszámolóra kell a változásokat alkalmazni.

Halasztott bevétel a rendkívüli eredmények helyett

A bevezetésben említett eredménykategóriák megszűnése miatt a passzív időbeli elhatárolásoknál kell kimutatni

 • a fejlesztési célra kapott pénzügyileg rendezett támogatás véglegesen átvett összegét,
 • az elengedett, vagy más által átvállalt kötelezettség összegét, ha ez a kötelezettség terhére beszerzett eszközhöz kapcsolódik,
 • a térítés nélkül átvett eszközök, az ajándékként vagy hagyatékként kapott eszközök, és a többletként nyilvántartásba vett eszközök piaci értékét,

ha a fentiek értéke egyéb bevételként illetve pénzügyi műveletek bevételeként elszámolt összege meghaladja az 1 millió forintot.

A korábban a rendkívüli bevételekhez illetve ráfordításokhoz besorolt tételeket értékelni kell jellegüknek, tartalmuknak megfelelően és be kell sorolni azokat az egyéb bevételek, egyéb ráfordítások vagy pénzügyi bevételek illetve pénzügyi ráfordítások közé.

2015-ös bázisadatok összeállítása 2016 végén

A 2016-os év mikrogazdálkodói beszámolójában a 2015-ös évet (mint bázisadatot) is a 2016-ban érvényes szabályok szerint kell értékelni, át kell sorolni a rendkívüli bevételeket, ráfordításokat. A 2015-ös évnél sem lehet kimutatni mérleg szerinti eredményt és jóváhagyott osztalékkal kapcsolatos tételt.

A mikrogazdálkodói beszámolót készítő vállalkozásnak a számviteli trv-t (2000 évi C.trv.) is figyelniük kell, mert amit külön nem szabályoz a mikrogazdálkodói beszámolóról szóló kormányrendelet (398/2012), azt a számviteli trv. szerint kell figyelembe venniük.

Hogyan épül fel a mikrogazdálkodói beszámoló eredménykimutatása?

+ Értékesítés nettó árbevétele

+ / – Aktivált saját teljesítmények értéke

+ Egyéb bevételek

– Anyagjellegű ráfordítások

– Személyi jellegű ráfordítások

– Értékcsökkentési leírás

– Egyéb ráfordítások

=Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

+ Pénzügyi műveletek bevételei

-Pénzügyi műveletek ráfordításai

= Adózás előtti eredmény

-Adófizetési  kötelezettség

= Adózott eredmény

2013-ban készült bejegyzésünkben foglaltuk össze a mikrogazdálkodói beszámoló ismertetőit:

2013-as üzleti évtől mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót is készíthetnek azon vállalkozók, akik megfelelnek a vonatkozó kormányrendelet szabályainak. A cikkben összefoglalom a mikrogazdálkodói beszámoló lényeges pontjait.

Ki készíthet mikrogazdálkodói beszámolót? Az a vállalkozás, aki nem kötelezett könyvvizsgálatra, nem tér el üzleti éve a naptári évtől, és két egymást követő üzleti év vizsgálata után, két mutató az alábbi három közül nem haladja meg az adott határértéket: mérlegfőösszegnél 100 millió forintot, éves árbevételnél a nettó 200 millió forintot, foglalkoztatottak számánál éves átlagban a 10 főt.

A használható számlakeretet a kormányrendelet mellékletben rögzíti, de  saját számlakeretet is használhat a vállalkozó. A mellékletben található számlakeret alkalmazásakor tovább lehet bontani a számlaszámokat.

Fontos tudnivalók

Kiegészítő mellékletet és üzleti jelentést nem kell készíteni a beszámolóban, csak mérleget és eredménykimutatást, amelynek sorai egyeznek az egyszerűsített éves beszámoló soraival. Az adatokat ezer forintban, vagy az MNB által jegyzett hivatalos devizaegységben kell készíteni, ugyanis azok a vállalkozások sem kerültek kizárásra, akik devizában vezetik könyveiket.

Néhány fontosabb eltérés:

 • egyes mérlegtételek elhagyásra kerültek, vagy csökkentett tartalommal kerülnek bemutatásra
 • egyszerűbb szabályokat tartalmaz a felújításra
 • a behajthatatlan követelések közé bizonyítás nélkül sorolhatóak a 100 ezer forintnál kisebb, 180 napnál régebben lejárt követelések
 • kapcsolt vállalkozásokhoz kötődő információkat nem kell külön bemutatni
 • üzleti vagy cégérték, negatív üzleti vagy cégérték, alapítás-átszervezés aktivált értéke és kísérleti fejlesztés aktivált értéke nem mutatható ki
 • piaci értékre nem értékelhetőek fel eszközök
 • olyan költségekre, ráfordításokra, bevételekre kell időbeli elhatárolást képezni, amelyek két vagy több üzleti évet terhelnek, de a mérleggel lezárt időszakban számolták el azokat
 • olyan kamatot kell elhatárolni, amely a mérlegfordulónap után esedékes, de az az előtti időszakra vonatkozik, és egy évnél hosszabb a kamatfizetési periódus
 • csak nem jelentős összegű hiba mutatható ki, jelentős összegű hiba fogalma nem ismert itt

Fontos tudni, hogy a kormányrendeletben leírt szabályoktól nem térhet el el a vállalkozó, nem válogathat azok közül, semmilyen eltérés nem megengedett a teljes szabályozástól.

Mi a teendő, ha áttérne erre a beszámolókészítési módra a vállalkozás? Bejelentenie nem kell az áttérést, csak hatályon kívül kell helyeznie a számviteli politikáját az áttérés napján. Vannak bizonyos nyitó rendező tételek, amelyeket el kell számolnia, ezeket a rendelet tartalmazza. Visszatérni leghamarabb három mikrogazdálkodói üzleti év után lehet, kivéve ha nem felel meg a választás feltételeként előírt értékhatároknak a vállalkozó, ez esetben ugyanis a következő évtől váltani kell.

A mikrogazdálkodói beszámoló szabályozását a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) kormányrendelet tartalmazza.

A sajátos egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó szabályokat a módosítás hatályon kívül helyezte.