Az eszközök és források értékelését a mikrogazdálkodók speciális előírások mentén végezhetik el.

A mikrogazdálkodók azok a vállalkozások, akik könyvvizsgálatra nem kötelezettek, valamint a következő három állítás közül kettő igaz rájuk két egymást követő évben:

  • a nettó árbevétel nem éri el a 200 millió forintot,
  • a foglalkoztatottak átlagos létszáma 10 alatt van,
  • a mérlegfőösszeg kevesebb, mint 100 millió forint.

Ha ezt a típusú beszámolót választja egy vállalkozás, akkor a választását nem szükséges bejelenteni, de az ügyvezetőnek nyilatkozatot kell tennie a választás tényéről, az adott év első napjáig. Egy adott évben választott mikrogazdálkodói beszámoló után a következő két évben is ilyet kell készítenie a vállalkozásnak, kivéve, ha a fenti feltételek már nem állnak fenn.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése

A mikrogazdálkodók minden tárgyi eszköznél lineáris, időarányos módszert kell, hogy alkalmazzanak az amortizáció számításakor. Ezen túl kitétel még, hogy csak a Tao trv. 2. sz. mellékletében felsorolt kulcsokkal számolhatnak. Az értékcsökkenés számításakor a hasznos élettartamot és a maradványértéket nem kell meghatározni.

Készletek értékelése a mikrogazdálkodók beszámolóiban

Az általános számviteli elvek az irányadók a készletek értékelésekor. Ha nem vezet a gazdálkodó a vásárolt készletekről folyamatos értékbeni nyilvántartást, akkor az utolsó beszerzési ár alapján kell kiszámolni a mérlegértéket. Ha a saját termelésű készletekről sem vezet ilyen nyilvántartást, akkor a mérlegértéket a még várható költségekkel és a várható haszonnal csökkentett eladási ár alapján kell kiszámolni. Ha a vállalkozás vezeti az értékbeni nyilvántartást, akkor a készlet nyilvántartási szabályzat elkészítése előírás számára.

Követelések

A 100 ezer forintnál kisebb követeléseket, ahol a fizetési késedelem meghaladja a 180 napot, behajthatatlanná minősíthetik a mikrogazdálkodók. Ez az egyéb ráfordítás tétel nem növeli a társasági adó alapját. A vállalkozónak értékvesztést kell elszámolnia a 100 ezer forintot meghaladó követelésekre, ha nem behajthatatlan, és túl van a következő késedelmes napokon:

180 nap utáni késedelemnél 30 %-os, 270 naposnál 50%-os, és 1 éven túli késedelemnél 100%-os értékvesztés elszámolandó. Ez azt jelenti, hogy a mikrogazdálkodók nem az adós minősítése, hanem a késedelmes napok alapján számolják el az értékvesztést.

Értékpapírok, pénzeszközök

A devizás tételek értékelésénél találunk a szokásostól eltérő eljárási szabályt a mikrogazdálkodók esetében. A kormányrendelet szerint a valuta és a deviza követelés, kötelezettség bekerülési értékét csak a bekerülés napján érvényes MNB árfolyamon lehet forintra számítani, más árfolyam nem használható. A devizás tételeket tilos év végén fordulónapi árfolyamra értékelni.

Aktív időbeli elhatárolások kimutatása

A mikrogazdálkodók csak négy esetben mutathatnak ki aktív időbeli elhatárolást.  Kimutathatják várt kamatbevételnél, amely csak mérleg fordulónap után esedékes, ha a kamatfizetési periódus hosszabb, mint egy év. Kimutathatja olyan költségnél, ráfordításnál, amely már elszámolásra került, de majd csak a mérlegforduló utáni két, vagy kettőnél több évet terheli. Hasonlóan a bevételeknél is csak azok kerülhetnek ide, amelyek a fordulónap utáni két vagy kettőnél több év múlva esedékes, de a tárgyidőszakot illeti meg. Aktív időbeli elhatárolás lehet még az átvállalt kötelezettség is, ha az összeg több, mint egymillió forint.