A megbízási jogviszony és a munkaviszony a két leggyakoribb foglalkoztatási típus. A kettő közti megkülönböztetést elsődleges és másodlagos minősítő jegyek alapján tehetjük meg. A hatóságok az általuk végzett ellenőrzéskor az elsődleges jegyek alapján akár munkaviszonnyá is minősíthetnek egy megbízási szerződést.

Elsődleges minősítő jegyek

Az elsődleges minősítő jegyek önmagukban is meghatározóak a munkaviszony minősítése szempontjából. Amennyiben egy ellenőrzésen ezeket állapítja meg a hatóság, akkor az egyértelműen munkaviszony fennállására következtet. A másodlagos jegyek egyedül nem döntőek, több esetben más minősítő jegyekkel együtt eredményezik a hatóság megállapítását.

A munkaviszonyt minősítő jegyek közül a következők elsődleges jegyek:

  • munkakör
  • személyes munkavégzési kötelezettség
  • foglalkoztatási kötelezettség
  • alá- fölérendeltségi viszony

Munkakör, a munkaviszony egyik elsődleges minősítő jegye

A munkakör elsődleges minősítő jegy, mert a munkavégzés során megjelenő rendszeresség meghatározó. A munkaviszonyban álló személy nem egy adott feladat ellátására, egy adott ügy gondozására irányul, hanem egy munkakör folyamatos ellátására.

A hatóság az ellenőrzéskor munkaviszonnyá minősíti a megbízási szerződést, ha az abban foglalt feladatok egy adott munkakör betöltésére irányulnak.

Személyes munkavégzési kötelezettség

A személyes munkavégzési kötelezettség szintén a munkaviszony jellemzője, és elsődleges minősítő jegye. A megbízási szerződésnél a feladat ellátására más személy is igénybe vehető, nem csak a megbízott végezheti el személyesen. A munkavállalót azonban nem helyettesítheti a munkavégzése során a rokona, vagy egy általa felkért személy. Természetesen a megbízottnak be kell jelentenie a helyettesítést a megbízó felé.

A hatóság akár amiatt is átminősítheti a megbízási szerződést, ha a helyettesítésről nem a megbízott, hanem a megbízó gondoskodik.

Foglalkoztatási kötelezettség

A munkáltatónak foglalkoztatási kötelezettsége van, vagyis a munkaszerződés alapján köteles a munkavállalót foglalkoztatni, számára a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani.
A dolgozó számára pedig a rendelkezésre állás az egyik legfontosabb kötelezettség, amelynek elmulasztása komoly következményekkel jár. A megbízási szerződést szabályozó Ptk. sem a foglalkoztatási sem a rendelkezésre állási kötelezettséget nem nevesíti. A megbízásnál a lényegi elem, hogy az abban foglalt feladat ellátása megtörténjen, illetve a szolgáltatás megvalósuljon.

A munkaviszony esetében alá-fölérendeltség áll fenn

A munkáltató belső szervezeti rendje, a szervezeti és működési szabályzat rögzíti a dolgozó és a munkáltató közti alá-fölérendeltségi viszonyt. A dolgozó egy adott szervezeti egységnél beosztottként jár el egyes feladatokban, és bizonyos szinteken akár munkáltatói jogokat is gyakorolhat.

A megbízásnál ezzel szemben a mellérendeltség dominál.