A már benyújtott bevallás módosítására önellenőrzés benyújtásával van lehetőség. A korrigálásra akkor van szükség, ha az adó alapja vagy összege esetében elírás vagy számítási hiba miatt több, mint 1000 Ft eltérés van a bevallott és helyesbített érték között.

Az adózók a legtöbb esetben önadózással állapítják meg a fizetendő adójukat, ezt azt jelenti, hogy az adózó állapítja meg, vallja be és fizeti meg az esedékes adót.

Támogatói eljárás

A NAV támogatói eljárás keretében szintén felhívhatja önellenőrzésre az adózót, ha úgy ítéli meg, hogy az adózó terhére eltérés lenne megállapítható. Ennek a felhívásnak az adózó nem köteles eleget tenni.

Az önellenőrzés korlátjai

Az önellenőrzésnek korlátot szab az adóhatóság ellenőrzése és az elévülési idő. Önellenőrizni csak az elévülési időn belül lehet, és csak egy adóhatósági ellenőrzés elindításáig. Az adóhatóság ellenőrzésének kezdete az adózó előzetes értesítése, ennek hiányában a megbízólevél átadása. A jogkövetési vizsgálat megindítása nem jelenti az önellenőrzési tilalom beállását. Jogkövetési vizsgálat eljárása alatt be lehet nyújtani önellenőrzést.

A választás utólag nem módosítható

Egy adóellenőrzéssel lezárt időszakot az adózó nem helyesbíthet önellenőrzéssel. Ha az adózó jogszerűen élt a törvényben megengedett valamely választási lehetőséggel, ezt önellenőrzéssel nincs lehetősége megváltoztatni. Például az adózó dönthet úgy, hogy a bevallásában szereplő negatív előjelű különbözetet visszaigényli vagy továbbgörgeti az adóhatóságtól. Ha úgy dönt, hogy továbbgörgeti, akkor ezt a döntését később nem változtathatja meg önellenőrzéssel, tehát később nem kérheti az összeg kiutalását. A korlátozása nem vonatkozik az adókedvezmény utólagos igénybevételére, mert ezt később lehet önellenőrzéssel helyesbíteni.

Önellenőrzés szándékának bejelentése

Az adózó bejelentheti az önellenőrzési szándékát a NAV-nak, egy adónem illetve adószak tekintetében egyszer, amely esetben a NAV a bejelentéstől számított 15 napig nem indíthat meg adóellenőrzést az adott időszak és adónem tekintetében.

Önellenőrzés menet

Önellenőrzés alkalmával az adózó bevallja a helyesbített adóalapot és az adót. Ezzel együtt rendezi az adófizetési kötelezettségét is, ha keletkezett többletfizetési kötelezettsége. Az önellenőrzés során az adott időszakban hatályban lévő jogszabályokat kell figyelembe venni.

Önellenőrzési pótlék

Az önellenőrzési pótlék mértékét az adózó állapítja meg, és az önellenőrzés benyújtásával együtt meg is fizeti. A pótlék napi mértéke a késedelem időpontjában hatályos jegybanki alapkamat 1/365-öd része. Ha az adózó javára kell helyesbíteni, akkor nem kell a pótlékot felszámítani és megfizetni.

Elévülési idő újraindul

Az adózó javára megállapított eltérés esetén az önellenőrzés megszakítja az adómegállapításhoz való jog elévülés idejét és az így újraindul.