A támogatás egy ellenszolgáltatás nélkül természetben vagy pénzben adott juttatás. A támogatást lehet visszafizetési kötelezettséggel is adni, és természetesen anélkül is.

Érdemes különbséget tenni a támogatás és az adomány között. Az adomány a támogatások egy halmaza, amelynek fogalmát az Ectv. és a Tao trv. határozza meg.

A számviteli elszámolás attól is függ, hogy költség v. ráfordítás ellentételezésére, vagy fejlesztési célra kapjuk ill. adjuk.

Az ellenérték nélkül, eszköz formájában adott támogatás elszámolása attól függ, hogy részesedésnek ill. értékpapírnak minősül-e vagy sem.

Elszámolás a támogatás nyújtójánál

Az adott támogatás egyéb ráfordítás lesz. Ez alól kivétel, ha térítés nélküli eszközátadás formájában részesedés-juttatásról ill. értékpapír-juttatásról van szó. Ha ellenérték nélküli eszköz átadás történik, akkor a ráfordítás az eszköz könyv szerinti értéke lesz. Szolgáltatás esetén a bekerülési érték lesz a ráfordítás értéke. Részesedés vagy értékpapír ellenérték nélküli juttatása pénzügyi műveletek ráfordításaként számolandó el.

Elszámolás a fogadónál

A pénzben kapott támogatás egyéb bevétel. Egyéb bevétel az ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség szerződés szerinti összege, ha ahhoz nem kapcsolódik beszerzett eszköz.

A fejlesztési célú támogatás egyéb bevétel, de halasztott bevételként időbeli elhatárolás szükséges. Ez alól kivétel, ha térítés nélküli eszközátvétel formájában részesedés ill. értékpapír juttatásról van szó.

Eszköz vagy szolgáltatás ellenérték nélkül történő átvételekor az eszköz, szolgáltatás piaci értéke az egyéb bevétel. Ha jogszabály meghatározza az árat, akkor a jogszabály szerinti érték lesz a bevétel. Ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettségnél a bevétel a szerződés szerinti összeg, de amennyiben részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő beszerzett eszközhöz kapcsolódik, maximum az átvállalt kötelezettséghez kapcsolódóan beszerzett eszköz könyv szerinti értéke lehet.

Ha részesedést vagy értékpapírt kap ellenérték nélkül a cég, akkor pénzügyi műveletek bevétele lesz, halasztott bevételként elhatárolva a piaci érték. Amennyiben jogszabály határozza meg az árat, akkor a jogszabály szerinti érték lép a piaci érték helyébe.

A halasztott bevétel a kapcsolódó ráfordítás felmerülésekor és vele arányosan számolandó el egyéb bevételként vagy részesedésekből származó bevételként.

Tao kedvezmény a támogatás nyújtójánál

A támogatást nyújtó csökkentheti adózás előtti eredményét, ha a támogatást közhasznú szervezetnek közhasznú tevékenységéhez nyújtja vagy ha a Magyar Kármentő Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, és/vagy a Kárenyhítési Alapnak nyújtja. Szintén csökkenthető az adózás előtti eredmény a felsőoktatási intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás alapján nyújtott pénzbeli vagy térítés nélküli eszközként vagy térítés nélküli szolgáltatásként adott támogatás esetén.

Adomány miatti kedvezmény

A Tao. trv. szerinti adomány esetén annak összege a vállalkozási tevékenység érdekében elismert költség, tehát nem adóalap növelő tétel.

Mobilitási célú lakhatási támogatás

Az adózási eredményt csökkenti a mobilitási célú lakhatási támogatás adott évben juttatott összege, az Szja. trv. szerinti feltételek teljesülése esetén.

Egyes célokhoz adott támogatás

A filmgyártáshoz, az előadó-művészeti szervezetnek adott és a látvány-csapatsport támogatására adott összegek adókedvezményként vehetők figyelembe. Az adókedvezmény az adó 70%-áig érvényesíthető.

Egyéb támogatások

A fentiekben fel nem sorolt támogatások csak akkor nem növelik az adózás előtti eredményt, ha a támogató rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával és beszámolója elkészítését követően a nyilatkozat megerősítését tartalmazó igazolással. Az igazolás tartalmazza, hogy a kedvezményezett a juttatást a juttatás évében bevételként elszámolta, az adózás előtti eredménye és adóalapja a juttatás nélkül sem negatív, és a kapott támogatásra jutó társasági adót megfizette.