Bizonyos feltételek teljesülése esetén a fizetendő áfa alapja utólag csökkenthető behajthatatlan követelés esetén. A korrekció önellenőrzéssel történik, a a vevő által ki nem fizetett összeg adót nem tartalmazó részével lehet korrigálni.

Vevőre vonatkozó feltételek változása

A korábban érvényes, az adóalapot csökkentő partnerre vonatkozó feltételek június 10-én hatályukat vesztették.

Június 10-től már nem feltétele az adóalap-csökkentésnek, hogy

 • a vevő ne álljon csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt az értékesítés időpontjában
 • a vevő ne szerepeljen a NAV nagy összegű adóhiánnyal, adótartozással rendelkezők adatbázisában az értékesítés időpontjában és az azt megelőző egy évben
 • a vevő adószáma ne legyen törölve az értékesítés időpontjában
 • az értékesítés időpontjáig a NAV ne tájékoztassa az adóalanyt a vevő adókötelezettség teljesítésének megkerüléséről

A NAV az adóalapot és adót csökkentő adóalany ellenőrzése során a rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelvet vizsgálja, mérlegeli és értékeli, tehát a fenti körülmények vizsgálata megtörténik.

Behajthatatlan követelés esetén mérlegelendő körülmények

Az adóalap utólagos csökkentéséhez teljesülnie kell a következő feltételeknek:

 • a követelés termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból fakad
 • a követelés álljon fenn az adóalap-csökkentés időpontjában
 • az adóalany és a vevő független felek legyenek
 • az adóalany írásban értesíti a vevőt az adóalap-csökkentésről, kivéve, ha  a vevő jogutód nélkül megszűnt
 • az adóalany nem áll csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt az adóalap-csökkentést tartalmazó bevallás benyújtásakor
 • az esedékesség óta legalább egy év eltelt, kivéve, ha az ügyletre vonatkozó elévülési idő kevesebb, mint egy év
 • az ellenérték máshogyan nem térül(t) meg

Az adóalanynak nyilatkoznia kell

 • a behajthatatlan követelésként való elszámolás okáról
 • az érintett számla sorszámáról
 • az adóalap-csökkentés összegéről
 • a vevő nevéről, adószámáról
 • a tényről, hogy a követelést nem fizették meg.

Elévülési idő

A jogszabály módosítás alkalmazható azokra az esetekre is, amelyeknél 2016. január 1. utáni a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítési időpontja. Főszabályként a behajthatatlan követelésként történő termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után keletkező adó megállapításához való jog elévülési idején belül van lehetőség az adóalap-csökkentésre.  2021. június 10-től a NAV-hoz beadott kérelemmel akkor is kérhető az adó visszatérítése, ha az elévülési idő után történt a követelés behajthatatlanként történő elszámolása. A kérelemről a NAV 6 hónapon belül dönt.

Behajthatatlan követelés későbbi megtérítése

Amennyiben a korábban behajthatatlannak minősített követelést később megtérítik, akkor az arra jutó adót vissza kell fizetni. A megtérítés időszakára benyújtott bevallásban kell szerepeltetni a fizetendő adót növelő tételt.