A gazdasági társaságoknál a vezető tisztségviselők a társaság érdekében kötelesek eljárni az alakulástól a társaság megszűnéséig. A tevékenységükhöz a keretet a jogszabályok, a létesítő okirat és a társaság legfőbb szerve határozza meg.

Kik a vezető tisztségviselők?

A vezető tisztségviselők a különböző cégformáknál más és más pozíciót betöltő személyek. Egy kkt., egy bt. és egy kft. esetében az ügyvezető a vezető tisztségviselő, a zártkörűen működő részvénytársaság esetén az igazgatóság vagy a vezérigazgató, nyilvánosan működő rt. esetén az igazgatótanács tagjai.

A Polgári Törvénykönyv rendelkezik a vezető tisztségviselők felelősségéről. Eszerint a vezető tisztségviselő a jogi személy érdekeinek megfelelve köteles ellátni az ügyvezetési tevékenységet.

Kétirányú felelősség

Az ügyvezető két irányban okozhat kárt: egyrészt a társaságnak, másrészt harmadik személynek. Megszeghetik a társasággal kötött szerződésüket, azzal, hogy nem megfelelően látják el a feladataikat, másrészt kárt okozhatnak harmadik feleknek is.

A vezető tisztségviselő a jogi személynek okozott károkért a jogi személlyel szemben a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel. Harmadik személlyel szemben a jogi személy felel a vezető tisztségviselő által okozott károkért. Ha a kárt szándékosan okozta a vezető tisztségviselő, akkor a jogi személlyel egyetemlegesen felel.

A társaságnak okozott kár

A Ptk. alapján, aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Vannak esetek, amikor mentesülhet a felelősség alól a vezető tisztségviselő: ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt tőle elvárható, hogy elkerülje a körülményt, vagy elhárítsa a kárt.

Harmadik személynek okozott kár

A vezető tisztségviselő az ügykörén belül eljárva okozhat kárt harmadik személynek, ezért a kárért a társaság felel. Gondatlanság következtében előállt kárért a vezető tisztségviselő a külső fél irányában nem vonható felelősségre, vagyis csak akkor felel a vezető tisztségviselő a társasággal egyetemlegesen, ha szándékosan okozta a kárt. Az egyetemlegesség azt jelenti, hogy a vezető tisztségviselő és a társaság közül bármelyiktől követelhető a kártérítés, és mindketten felelnek a teljes kár megfizetéséért.